Самоорганизация и неравновесные
процессы в физике, химии и биологии
 Мысли | Доклады | Самоорганизация 
  на первую страницу НОВОСТИ | ССЫЛКИ   

О тоi щас бя БогуМiр муж Слвы
от 26.03.07
  
Самоорганизация


Утворiсе родi тоiе о СедмъРъцъх iдъже обiтващехом за морья о Краi Зелень а камо скотi водяi древлы iсходу до Карпенстъа горе

Дощ.9а,б О тоi щас бя БогуМiр муж Слвы а iмя трiе дщеръ а двiе сынi Тоiе бо веiдяща скуфе до стенпы а тамо жiвяi о травъх п Отцевъ щася I бы анi Бозе слушьны а разумы вхiцне I тако а ту мате iех iже ръщна Славунi про ова тврящi потребiу I ръщь iндо БогуМiр Сте Семь Денмы а iмам дщъръ сва овдате а внуча зрянте I тако ръще а повозы упреже а ъде камо сва I прiъде до дуба стащя в полi а оставiсе ноще о вогнiще све I вiдъ вещере мужi трiе на комонях до не стремыстеща А ръкста тоiе Здравъ будi А iщо iщеше Оповънде iма БогуМiр тугы сва а онi же отвъщаху яко суте саме о походь да iмуть жены Обратiсе БогуМiр на стенпы сва а веде трiе мужi дщъръм...О то сва трi роды iсшедша о Славны бящi О ту бо похождяшуть Древляны Крвще а Поляне яко пърьва дщере БогуМiру iмъно iмаi Древа а друга Скръва а третя Полъва Сынове же БогуМiру iмяще сва iмъны Съва i младцеi Рус От ено похождяшуть Северяны а Рycie...Трiе бо мужi бяста трiе въсенце Оутрiе Ополуднъ а Вшернъ...Утворiсе родi тоiе о СедмъРъцъх iдъже обiтващехом за морья о Краi Зелень а камо скотi водяi древлы iсходу до Карпенстъа горе...То бяща она ляты пред тiсенщ трiесты за Iерманръху О тъ щасе бя пря влiка о брезъх море Годьстъ а тамо ПраОце накiдьша кургала о се каменя бяла о под коiа погребшя болярi а вуце сва якове о същъ падьшя...Прiдощя iз Крае Зеленя о моръ Годьско а тамо пототщешя Годъ яква намо путе преткавящя А такосе бiящехом о земе те а о жiтнъ нашя До тесва бяща Оце нашя о бръзъх море по Ра рiецъ а со влiка трудноще понъправеще сва людiя а скотiа на онь бръг Iдьщя Дону а тамо Годе вiдяi шедь до полудне а Годьско море вiдяi а Годе iзмещену протiву сенбе статiся зряi I тако нуждъна сен бiяте а прожiтiю а жiвоiтва сва якожде Iегунште бяша по стопъх Оцеве а налезе на не людя бiаху а скотя берущя А тако род Славень тъкшя до земе iндъже Суне в ноце спяшеть а камо травi многа о луце тущна а рънце ренбы пълнъна а камо нiкii не умре Годь бо бяща еща на Зелень Крае а мало упредi Оце iдущя Раi рьека есь влiка i одъляшыть ны оде iна люды а теще до море Фасiсте Ту бо муж роду БелЯру iде по ту странiу Рая рьекы а упрезi тамо Сiньсте iдущя до Фрянжец яко Iегунштi суте на острове свы а пожедяшут госте да оберуть iе Бя то за полусты ляты Алдоръху А iесще древе она бя род БелЯров...сыльнiмь Егунштi госте оденiщасе за муже БелiЯру а ръкоща яко да ему стребро за то а два комоне злата Iдяху iндъ а iзстеще грозе Iегунсте А тако мiмо iдяху Годъм якве суте такожде зурiве на Прядьво i на Нiперы А комонъзе iех нъсте пощестен а дваще дано беряi То бо госте текунеща ны он поврташя до земе Сiньсте а не прiде уж нiколiбва

  


СТАТИСТИКА