Самоорганизация и неравновесные
процессы в физике, химии и биологии
 Мысли | Доклады | Самоорганизация 
  на первую страницу НОВОСТИ | ССЫЛКИ   

Соурожiу бо Святоу бытi над ны
от 02.04.07
  
Самоорганизация


А крявь наше про то рщеще же сьмы всi есьмъ Русiщi

Дощ.4г,6а Соурожiу бо Святоу бытi над ны...а iдемо камо вiждемо земъ горiя...а Луцъморiя А i то всенко ден ко Бозъм зрящемо яковi есь Свът Егоже ръщемо Перун ДажБо Хор а Яр iно iмены...тако спъвахом Слву Бзъм а жiвехом мiлостiу Божьску донеждъ жiвота се гонзiмо Сурожа бiе вразi наша iже соуте на Те мъзiямi ползщiмi...а гръзящi суте намо болгъма Маръм Мapою а концем жiвота всенщскiм...явiтiсе Бгу Сiлну...а бiятi тем мещем молнiiм а та iздхне...Сypя светi на нь а до нь а вiдiмо всящская...первъ бо Слва Сурiу СтлуДiду етень iждене злая...Iз тея темъ iздыся iздыбшесе зло племено дасуво А то зло племено на ПраЩурi наша нетецъ...i налъзе i iася мнозъ утщенi а умаржеiнi А тоi Орiе СтарОтець ръще Iдемо од земъ тоя iдъже Хунiе наша братчi забiуть То бо то крвiвi о щас тi звършi скотi наша крадщi а дъцi збiящi...А то бо то СтарОцець рък а тещахом до iнiя земъ якова теще меды i млецiма А iесь та земъ...а тещаху всi I сынове трiе од Орiю бяшетi Кiе Пащек а Горовато окудь тpie слвнi племены iсткша Сынове бящi хъробрiе водщi дроужiном а такосе съдше на комонiя а тъщеху За нь ъде дружiны младенчi скотi кравi повензы быщi...а овцщi...тъщашетi дъцкi староцi матере женi якоже марънiе людiа Тако iдъша до плоуднъ до моръя мещема разiща врзi Iдша до горе вълiкiя а до пудi травнiя iдъже бящетi злакоум мнозъма...Тамосе усвесе Кiе iже бящ строiщем Кiiву Тато бя стл Русек...Многiя крвъ стоiща тоii оход Слвяном...Антiе не брегоша злом а тъкъшя камо Орiе ръксте iбо крвень есьва тая А крявь наше про то рщеще же сьмы всi есьмъ Русiщi Не слоухатесе вразъм iже рекут нъсте доблiя...Од ОцеОрiе iдъмо а т...од Оpie То се обящi нашы Оце со Борусы До Ра рiеце до Непрены а Карпанеске држава по родiе тоi се правiтi одо Родiще а Въща А свак род наiмена све Родiще кiе соуте правiщеi Окуд iде до гуре тако а тамо есе коняже а воевендце вутце люды да бранiтiсе до сва врзi во Славу Перунiу А сiц ДажБова помуга навртiсе на оi Тако бя доржава та Руска одо Рycы а Борусiце Ту бо боря велка непрстана бяшете вшак щас а многа съща субоя А бо то врзема нащтвена а нще не скущена до конце А тако Ромiе а оде Ту бо Ерменрех iде до нь а налзе на нь I тако потлацены сме бяхоме одо Роме i настщене а одо Годе мезе два огнiща тляте а се палiтi А ту бя велка бiда а жнева нашы палена а нiще селiщено о на не нiже дыме i попелеще Ту бо преленте до ны птiце Бжеска а рще Одыте до полуноще а натятесененане колiжде тоi iдяхуте до слеы нашы а патебеште А тако утворяще удше до полунеще а натщемо сен на не а роспрiяя тая Овытезете на не а тако iдящете до не а ставiтесе стаунама по Данаю Ромi до ны се врзетешаще а бiяiсе много Ту борзо утцене бяща простеглавiтi ны А тако сме простiглавiхом eie а то тема бя воi упростеглавенех Вельце снезе хлады глад моущiша нашы людi ено ставаяi трце а лiшащеся безо вше она Тоi крате велце устрадащеся бо незалеглестi iмаi а ту твряi

  


СТАТИСТИКА