Самоорганизация и неравновесные
процессы в физике, химии и биологии
 Мысли | Доклады | Самоорганизация 
  на первую страницу НОВОСТИ | ССЫЛКИ   

А ста грады градяшете
от 02.04.07
  
Доклады


Хоросун а iна возденi

Дощ.6в т се за явi замержеце а ста грады градяшете Хоросун а iна возденi А Русколане раздерена смутама ста творяшетi на полуден а Борусе на полноще бя многая утерпънi А то б то породiце не хтяi абы Руське родя соедна о Русколане Про то же два вiетва тая iменовашасе Велка i Мала Борусе Не Суренже се назва Суренжка Руса а Борусе Пра боря тако бя тамо непра боре А долга вржда мезе родя раздiрашетi Борусене на щесте Тако Борусен же не могша статi Грьцiом а Скуфi на ступене Тато бяшетi жлута a Рycы бяшетi pycы а медроочiтiе сылна А не у Навне пря ошед непрстане а колiже на Супренжене не бясте кнеженце сылна або Грьце даваяi вразъм вiщтче яко iнам От ОцеОреа а до Дiру бяста тысенц патсенто ляты Се це Парце наше вiеста медвена мече Так убо Твастере iма реще удiелятi желзвена а брате комоне яковже тещяша од Бозе до ны Тако бя Русколане сылна а тврда То бо то от Перуня одержаще ны колi крате iзволокша меще а одрзана врзi одтрще iа сва тере Бо вутце за Ореа рода славена а сiлна яковiже о Сурi бiяi Аiгъпета а старе На тi же щасе не iмамехом еднаота а бяхом ста яко воща безо Влеса Тоi бо рекло ны яко iмъмо ходятi пшiмо негда же крiва а того не слоухащехомся То бо то Парце убiряi велку щасто Русы Набсуру потщена Не стрежещенцесе бо тая одо вразех а тако налзе на ова а до мору звътася iдша колнiтi главе сва подо вразке бiще Тато сылна врштi натеце на обо трiе А тiто ходяще со говiяде до заходу Суре а тамосе стратi Наше же людiе iдяще до поде Набсур сар а за тем то iдяще на Суре Агiпътесте

  


СТАТИСТИКА