Самоорганизация и неравновесные
процессы в физике, химии и биологии
 Мысли | Доклады | Самоорганизация 
  на первую страницу НОВОСТИ | ССЫЛКИ   

О древлъ бола iна рьще о вiтяствъ
от 07.04.07
  
Доклады


I ту сва родцi бяще дълентесе А кому старщ пшенботе кii бо сен з неда до Оце а ПраОце марiщеньска кii одо нь iде а кii збенде простець А та велкька свра одоляца Русы якве пренбящеше сен до ростржещенi i ростргнънi Тако Грьцево одо сва земе жене iа неботьва не iмяi сылу сщепненi до кругу а до крыдъл Вшяк сва ста погленда на соусъдiце свое а од се вiры не iма яква меже врже до съще Тако прыiдоша воспянте а поченща сваретесе ста на походью кii ободъ лъпъе а кii шечерн

Дощ.8(1-28) Яко ста глутве а тедо бяхом сiрi а ныще I боть iна жельзва натщуть а нашен Iнтра iзвергнуть од та сва Се бо Аскы а Ерке по Нъпры ходяшет о люде наше звенще до борiя А то яко Доре iме про себень тако не iмахом сме iте до нь Ото тва да бенде в оущенiе а разумяхом ста наше ошыбiце а iмемо iну стате од врень Се бо Аск iмяi воя сва посадне iа на лодъх а iде загренбенте iна а с теда iде на Грьць да нiще iхо грады а да жере Бозм в земе еiех На тоде не iста такова яко Аск нъсте Русiщ неботво варензь а iма iна мета То гмоть Руску попiраi нама а зле деяце Погенбе iме ен I Ерке нъсте Русiц а тоб то лiс iде хiтряшете до ступе a бiе госте iна коiе бо тому доверенсеща сен На старе погребенще ходiва сме ста а тамо помеснлехом якво деншащеть ПраЩурове наште поде траве зелена а тамо въдъхом ста яква быте а за ощо iте I ту сва родцi бяще дълентесе А кому старщ пшенботе кii бо сен з неда до Оце а ПраОце марiщеньска кii одо нь iде а кii збенде простець А та велкька свра одоляца Русы якве пренбящеше сен до ростржещенi i ростргнънi Тако Грьцево одо сва земе жене iа неботьва не iмяi сылу сщепненi до кругу а до крыдъл Вшяк сва ста погленда на соусъдiце свое а од се вiры не iма яква меже врже до съще Тако прыiдоша воспянте а поченща сваретесе ста на походью кii ободъ лъпъе а кii шечерн О древлъ бола iна рьще о вiтяствъ А тедь о наспъте о походi ото Оце сва Тако бо Русколанье падьма до нiць од Годъ а Iегуншта звъжства А тодъ Кiiска Русе творящесе а Онтува А Годъ се устращащеся iде о та вон до Сверензе Як бо въхом Сверензе суте двъ Едiна Вендеста а друга Годя А туто Годь прiбенде до нь А Годя сен усiлiсяще тамотва А Вендестя ослабiщеся сен тако тье до тьва О се бо Жеменде бяща околы тема а та бя Лiтавоа i се назовещеся Iлмо одо ны iже рещены Iлмры

  


СТАТИСТИКА